සමාගමක වැඩ කරන ජීවිත වාර්තාවක් ලබා ගන්නේ කෙසේද

සමාගමක වැඩ කරන ජීවිත වාර්තාවක් ලබා ගන්නේ කෙසේද

නිසැකවම ඔබ වැඩ ජීවිත වාර්තාව හොඳින් දනී, නැතහොත් ඔබේ ජීවිත කාලය පුරාම කිහිපයක් විමසා ඇත. තොරව…

සමාගම් සතුව ඇති නැව්ගත කිරීමේ විකල්ප

ඇසුරුම්කරණය සහ නැව්ගත කිරීම: පවතින වර්ග මොනවාද සහ හොඳම ඒවාද?

ඔබට ව්‍යාපාරයක් ඇති විට සහ පාරිභෝගිකයින්ට නිෂ්පාදන යැවිය යුතු විට, ඔබට සැමවිටම A හෝ B නොමැත. එනම්, ...

publicidad
ගොල්ෆ්

ගොල්ෆ් ක්ලබ් එකක ආයෝජනය කිරීම: ඉතා ලාභදායී විකල්පයක්

ගොල්ෆ් ක්ලබ් වලට අයත් වීම වෙනසක් ඇති කරන අතර සමාජ විද්‍යා ologists යින්ට අනුව ඔවුන්ගේ සාමාජිකයන් උත්සාහ කරන්නේ හැඟීමයි ...