الیجاندرو وینال

زه د اقتصاد او مالیې مطالعې ته لیواله یم ، دومره چې زما مطالعات پدې برخو پورې تړاو لري. زما هیله د سرچینو په مساوي توزیع کې برخه اخیستل دي ، کوم چې باید د ټولنیز ساینس په توګه د اقتصاد موضوع وي.