រូបភាពកន្លែងដាក់របស់លោកចូនម៉ានុយអែលវ៉ាហ្គាស

ខ្ញុំងប់ងល់នឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលនេះជាមូលហេតុដែលខ្ញុំបានចាប់យកគំរោងនេះដែលខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងបន្តរៀនសូត្រនិងចែករំលែកចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំអោយមានភាពទាន់សម័យជាមួយនឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោក។

លោក Jose Manuel Vargas បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ១៩ ចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ ២០១៣