ក្លូន Claudi

ខ្ញុំបានវិនិយោគនៅលើទីផ្សារអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយពិតជាដោយសារហេតុផលមួយឬមួយផ្សេងទៀតពិភពលោកនៃការវិនិយោគបានចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំនៅវិទ្យាល័យ។ លក្ខណៈទាំងអស់នេះខ្ញុំតែងតែចិញ្ចឹមបីបាច់បទពិសោធន៍បទពិសោធន៍ការសិក្សានិងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើព្រឹត្តិការណ៍។ គ្មានអ្វីដែលខ្ញុំងប់ងល់ជាងនិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចទេ។