ផ្នែក

ហិរញ្ញវត្ថុសេដ្ឋកិច្ចបានលេចចេញក្នុងឆ្នាំ ២០០៦ ដោយមានគោលដៅ ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតនិងគុណភាព លើវិស័យសំខាន់បែបនេះសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនដូចជាសេដ្ឋកិច្ច។

នៅក្នុងវិស័យនេះមានផលប្រយោជន៍ផ្ទុយគ្នាជាច្រើនហើយនោះមានន័យថាមិនមែនអ្វីៗទាំងអស់ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបបុរាណគឺពិត ១០០% នោះទេព្រោះថាព័ត៌មាននេះច្រើនតែមានគោលបំណងមិនច្បាស់លាស់។ សម្រាប់ហេតុផលនេះនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ យើងមានក្រុមអ្នកកែសម្រួលជំនាញក្នុងរឿងនេះ ព្យាយាមបញ្ចេញពន្លឺខ្លះៗទៅលើមនុស្សទាំងនោះដែលចង់ឈានដល់ចំណុចខាងក្រោមហើយគិតដោយឯករាជ្យ។

ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍គេហទំព័ររបស់យើងហើយចង់ស្វែងរកប្រធានបទទាំងអស់ដែលយើងបានលើកឡើងនៅក្នុងផ្នែកនេះយើងបង្ហាញជូនពួកគេនូវការរៀបចំដូច្នេះវាងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកក្នុងការស្វែងរកអ្វីដែលអ្នកកំពុងស្វែងរក។

បញ្ជីប្រធានបទគេហទំព័រ