UAlejandro Vinal

Ndinomdla wokufunda ngoqoqosho kunye nezemali, kangangokuba izifundo zam ziye zaphela zinxulumene nale mimandla. Umnqweno wam kukufaka igalelo kulwabiwo ngokulinganayo lwezixhobo, nekufanele ukuba ziyinjongo yezoQoqosho njengeNzululwazi yezeNtlalo.