Claudi Casals

Ukusukela ngeentsuku zam zomfundi, amandla emalike yezemali athimbe ingqalelo yam. Ndachukunyiswa yindlela iipateni zoqoqosho eziphembelele ngayo izigqibo zehlabathi kunye nendlela utyalo-mali oluhlakaniphile olunokuba nefuthe ngayo. Ngokuhamba kwexesha, lo mdla waguquka waba ngumsebenzi ozinikele kuhlalutyo lwezoqoqosho. Kangangeminyaka, ndityala imali ngokwam kwiimarike, ndifunda ukuzulazula ubunzima bazo ngomonde kunye nesicwangciso. Ndikhe ndafumana uchulumanco lwamahla-ndinyuka emarike, kwaye amava ngamnye abe sisifundo esibalulekileyo esindenze ndaliqonda kakuhle ilizwe lezemali. Indlela yam ibisoloko iphelele; Andithembekanga kuphela kwithiyori yezoqoqosho, kodwa nasekuqwalaseleni ngononophelo iintsingiselo zangoku kunye nembali yezemali. Uhlaziyo oluqhubekayo malunga nophuhliso lwezoqoqosho kunye nezezimali lubalulekile kum, kwaye ndinikezela inxalenye ebalulekileyo yexesha lam kwimfundo eqhubekayo kunye nohlalutyo olunzulu lweemarike.