క్లాడి కేసల్స్

నేను సంవత్సరాలుగా మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు పెడుతున్నాను, నిజంగా ఒక కారణం లేదా మరొక కారణం నేను హైస్కూల్లో చదివినప్పటి నుండి పెట్టుబడుల ప్రపంచం నాకు ఆసక్తి కలిగిస్తుంది. ఈ కోణాన్ని నేను ఎల్లప్పుడూ అనుభవం, అధ్యయనం మరియు సంఘటనలపై నిరంతర నవీకరణ కింద పెంచి పోషించాను. నేను ఎకనామిక్స్ గురించి మాట్లాడటం కంటే ఎక్కువ మక్కువ కలిగి ఉన్నాను.