පියවරෙන් පියවර මාර්ගගත විරැකියාව මුද්‍රා කරන්නේ කෙසේද?

පියවරෙන් පියවර මාර්ගගත විරැකියාව මුද්‍රා කරන්නේ කෙසේද?

අන්තර්ජාලයේ විරැකියාව පියවරෙන් පියවර මුද්‍රා තබන ආකාරය දැන ගැනීම අපහසු නැත. ක්‍රමයක් තිබුනත්...

publicidad
ස්වයං රැකියා සහකාරිය

ස්වයං රැකියාවක නියුතු සහකාරිය

සමාගම් අඩු සේවයට බඳවා ගැනීම සහ ගෙවීමෙන් බේරීම සඳහා නිදහස් කාර්ය මණ්ඩලයට වැඩි කැමැත්තක් දැක්වීම සාමාන්‍ය දෙයකි ...

වර්ජනය ජංගම දුරකථනයෙන් මුද්‍රා තබන්න

නැවැත්වීම ජංගම දුරකථනයෙන් මුද්‍රා තබන්න

අද අපි ජීවත් වන්නේ ජංගම දුරකථනයට ඇලී සිටිමිනි. එය හරියට අපි පිටතට යන විට හෝ අප නිවසේ සිටින විට ජංගම දුරකථනය ...