අන්තර්ජාලයෙන් ණයක් ඉල්ලූ පසු මුදල්

මාර්ගගත ණයක් ඉල්ලා සිටීමට පෙර මතක තබා ගත යුතු ඉඟි

නිසැකවම එක් වරකට වඩා, අන්තර්ජාලයේ සැරිසැරීම, අන්තර්ජාලය හරහා ණයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට ඔබට දැන්වීම් ලැබී ඇත. Y…

publicidad
ස්වාමියා ඔහුගේ විශ්‍රාම ගැනීම ගැන සිතයි

විශ්රාම ගැනීම ප්රමාද කිරීමේ වාසි සහ අවාසි

විශ්‍රාම කාලය පැමිණි විට එය ප්‍රමාද කිරීමට තීරණය කරන බොහෝ අය සිටිති. ඒ විශ්‍රාම වැටුප නිසා විය හැක...

ප්‍රවර්ග ඉස්මතු කිරීම්