බැංකු ප්‍රකාශයක් යනු කුමක්ද?

බැංකු අය කිරීමට පටන් ගෙන ඇති කොමිස් මොනවාද?

අද දින ගාස්තු අය නොකරන බැංකුවක් සොයා ගැනීම දුෂ්කර කාර්යයකි. ඔවුන් අඩු වී ඇතුළු වන සෑම අවස්ථාවකම ...

cadastre සහ cadastral යොමුව

කැඩැස්තර යොමුව දැන ගන්නේ කෙසේද

නිශ්චල දේපල පිළිබඳ වඩාත් වැදගත් අනිවාර්ය සහ නිල හඳුනාගැනීම් වලින් එකක් වන්නේ කැඩැස්තර යොමුවයි. ගැටලුව වන්නේ…

සදාචාරාත්මක බැංකුකරණය

සදාචාරාත්මක බැංකුකරණය යනු කුමක්ද?

සදාචාරාත්මක බැංකුකරණය ගැන ඔබ කවදා හෝ අසා තිබේද? ඒවා මොන වගේ බැංකු ද? ඒ කියන්නේ ඔයා ඇතුලේ ඉන්නවා කියන එකද ...

වටිනාකම් ආයෝඡනය සඳහා අඩු PER ඇති සමාගම්

5 ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී ආයෝඡනය කිරීම සඳහා අඩු තක්සේරු කළ සමාගම් 2021 ක්

අද අප කොතරම් තොරතුරු වලට යටත් වී ඇත්ද යත් කුමන සමාගම් හෝ ඒවා සොයා ගැනීමට අපට අපහසු ය ...