එන්කර්නි ආර්කෝයා

ආර්ථිකය යනු අප කටයුතු කරන පළමු මොහොතේ සිටම අවශ්‍යතා සපුරාලීමයි. කෙසේ වෙතත්, මෙම දැනුමෙන් බොහොමයක් අප ඉගෙන නොගනී, එබැවින් ආර්ථික විද්‍යාවේ සංකල්ප තේරුම් ගැනීමට සහ ඉතුරුම් වැඩි දියුණු කිරීමට හෝ ඒවා සාක්ෂාත් කර ගැනීමට උපදෙස් හෝ අදහස් ලබා දීමට අන් අයට උදව් කිරීමට මම කැමතියි.

එන්කර්නි ආර්කෝයා 227 ජූලි මාසයේ සිට ලිපි 2020 ක් ලියා ඇත