ඉකොනොමි ෆිනෑන්ස්

ආර්ථික හා මූල්‍ය පරිපාලකගේ පැතිකඩ. මම මූල්‍යමය කාරණා වලට ඇලුම් කරන අතර මෙම වෙබ් අඩවියේ මට හැකි සෑම විටම මම ඔවුන් සමඟ ගනුදෙනු කරමි. ඔබේ මුදල් ගැන ඔබ කනස්සල්ලට පත්ව සිටී නම් ඔබ අප නිතර කියවනවා නම් හොඳයි.

ඉකොනොමික්ස් ෆිනෑන්ස් විසින් 15 නොවැම්බර් මාසයේ සිට ලිපි 2012 ක් ලියා ඇත