ජෝස් රෙසියෝ

මම තොරතුරු ගැන, විශේෂයෙන් ආර්ථිකය ගැන සහ මගේ තොරතුරු මිනිසුන්ට මාරු කිරීම තුළින් ඔවුන්ගේ මුදල් වඩා හොඳින් කළමනාකරණය කර ගත හැකිය. ඇත්ත වශයෙන්ම, වාස්තවිකත්වය සහ ස්වාධීනත්වය සමඟ, එය තවත් මග හැරෙනු ඇත.

ජෝස් රෙසියෝ විසින් 1209 නොවැම්බර් මාසයේ සිට ලිපි 2015 ක් ලියා ඇත