ක්ලෝඩි කැසල්

මම වසර ගණනාවක් තිස්සේ වෙළඳපලවල ආයෝජනය කර ඇත්තෙමි, ඇත්ත වශයෙන්ම එක් හේතුවක් හෝ වෙනත් හේතුවක් නිසා මා උසස් පාසලේ සිටම ආයෝජන ලෝකය මා කෙරෙහි උනන්දුවක් දැක්වීය. මේ සෑම අංශයක්ම මම සෑම විටම අත්දැකීම්, අධ්‍යයනය සහ සිදුවීම් පිළිබඳ අඛණ්ඩ යාවත්කාලීන කිරීමක් යටතේ පෝෂණය කර ඇත්තෙමි. ආර්ථික විද්‍යාව ගැන කතා කරනවාට වඩා මා තුළ ඇති දැඩි ආශාව තවත් නැත.

ක්ලෝඩි කැසල්ස් විසින් 124 අප්‍රේල් මාසයේ සිට ලිපි 2019 ක් ලියා ඇත