ඉතුරුම් ගිණුම්

මෙම වසරේ තරුණයින් සඳහා හොඳම ගිණුම්

ඕනෑම බැංකුවක පාහේ ඔබට තරුණයින් සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කර ඇති ගිණුම් සොයාගත හැකිය, නමුත් මින් අදහස් කරන්නේ ඒවා සියල්ලම ...

නිශ්චල දේපල ප්‍රාග්ධනයේ ප්‍රතිලාභය යනු නිශ්චල දේපල වලින් ලබාගත් මුළු ආදායමයි

දේපල ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභය

සාමාන්‍යයෙන් සිදු වන පරිදි, යමක් අපගේ නමේ ඇති විට සහ අපට ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන විට, එය වාර්ෂිකව ප්‍රකාශ කිරීමට අපි බැඳී සිටිමු. කාර්ය සාධනය…