ඇඩෙනා ෆ්‍රීඩ්මන් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ විශාල තොග වෙළෙන්දෙකු පවත්වාගෙන ගිය පළමු කාන්තාවයි

ඇඩෙනා ෆ්‍රීඩ්මන් උපුටා දැක්වීම්

ආර්ථික විද්‍යාව සහ මූල්‍ය සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ගේ ප්‍රඥාව සහ උපදෙස් ලබා දිය හැක්කේ වඩාත් ප්‍රසිද්ධ ආර්ථික විද්‍යා ists යින්ට පමණක් නොවේ. අ) ඔව් ...

පැහැර හරින අයගේ ලැයිස්තුව

මම අපරාධකරුවන්ගේ ලැයිස්තුවක සිටී දැයි දැන ගන්නේ කෙසේද

මෙතෙක් පැවති සහ පවතින ලැයිස්තු වලින්, පැහැර හරින අයගේ ලැයිස්තුව කිසිවෙකුට වීමට අවශ්‍ය නැති එකක් වේ ....