Премија на ризик

На оваа страница можете да ја следите вредноста на Шпанска премија за ризик од минута во минута. Вредноста на премијата укажува на ризикот што финансиските пазари го доделуваат на долгот на земјата. Колку е поголема таа вредност, толку е поголема трошоци за финансирање дека земјата мора да плати и затоа е поголем ризикот од банкрот.

Во моментов шпанската премија за ризик е 105 основни точки.

106 +11.06%31/05/2023 17:30

105 -11.05%31/05/2023 17:10

106 +11.06%31/05/2023 17:00

105 -11.05%31/05/2023 12:00

106 +11.06%31/05/2023 11:30

105 +11.05%31/05/2023 10:30

104 -11.04%31/05/2023 09:40

Во случајот на Шпанија, премијата за ризик се пресметува врз основа на германската премија за ризик, така што вредноста од 400 поени значи дека диференцијалот Помеѓу германската и шпанската премија за ризик е 400. На пример, ако Германија ја чини 1,3% за да се финансира, а Шпанија има диференцијал од 400, тогаш трошоците за финансирање во Шпанија се 5,3%. Оваа вредност се добива со додавање 130 + 400 = 530 (5,3% како процент).

Премијата за ризик стана за жал позната во Шпанија како резултат на криза со суверен одбиток од 2011 година што ја зголеми вредноста на бројки над 500 поени. Во оваа ситуација, една земја не може да се финансира на пазарите, така што ризик од неисполнување на обврските огромна е