អ៊ីនណានអារីកាយ៉ា

សេដ្ឋកិច្ចគឺជាអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍តាំងពីដំបូងដែលយើងដោះស្រាយជាមួយការធ្វើឱ្យសម្រេចបាន។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនបានរៀនចំណេះដឹងនេះច្រើនទេដូច្នេះខ្ញុំចូលចិត្តជួយអ្នកដទៃឱ្យយល់ពីគំនិតសេដ្ឋកិច្ចហើយផ្តល់នូវគន្លឺះឬគំនិតដើម្បីកែលម្អការសន្សំឬសម្រេចបាន។

លោក Encarni Arcoya បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៥៥ ចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ ២០២០