ចូសរីយ៉ូ

ខ្ញុំងប់ងល់នឹងព័ត៌មានហើយជាពិសេសអំពីសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្ទេរព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំទៅប្រជាជនដើម្បីឱ្យពួកគេអាចគ្រប់គ្រងប្រាក់បានល្អ។ ជាការពិតណាស់ជាមួយនឹងវត្ថុបំណងនិងឯករាជ្យភាពវានឹងត្រូវបានបាត់បង់បន្ថែមទៀត។

លោក Jose recio បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ១២០៩ ចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០១៥