ហិរញ្ញវត្ថុសេដ្ឋកិច្ច

ប្រវត្តិរូបរបស់រដ្ឋបាលសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ ខ្ញុំចូលចិត្តបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុហើយខ្ញុំដោះស្រាយជាមួយពួកគេនៅពេលណាដែលខ្ញុំអាចធ្វើបាននៅលើគេហទំព័រនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកព្រួយបារម្ភអំពីហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកនោះវានឹងល្អប្រសិនបើអ្នកអានយើងញឹកញាប់។

សេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុបានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៨ ចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០១២