មីហ្គែលហ្គេតុន

ខ្ញុំឈ្មោះមីហ្គូហ្គេតថេនហើយខ្ញុំជាកូនជាងផ្សារភាគហ៊ុន។ ខ្ញុំបានវិនិយោគតាំងពីឆ្នាំ ២០១០ ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកចង់កែលម្អលទ្ធផលរបស់អ្នកជាមួយខ្ញុំខ្ញុំសូមអញ្ជើញអ្នកឱ្យធ្វើដូច្នេះ។

លោក Miguel Gatónបានសរសេរអត្ថបទចំនួន ២ ចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០១២