បុព្វលាភហានិភ័យ

នៅលើទំព័រនេះអ្នកអាចធ្វើតាមតម្លៃនៃឯកសារ បុព្វលាភហានិភ័យអេស្ប៉ាញ នាទីដោយនាទី។ តម្លៃបុព្វលាភបង្ហាញពីហានិភ័យដែលទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុប្រគល់ឱ្យបំណុលរបស់ប្រទេស។ តម្លៃធំជាងនេះធំជាងនេះ ចំណាយហិរញ្ញប្បទាន ប្រទេសត្រូវតែបង់លុយហើយដូច្នេះហានិភ័យនៃការក្ស័យធនកាន់តែច្រើន។

ក្នុងករណីអេស្បាញបុព្វលាភហានិភ័យត្រូវបានគណនាផ្អែកលើបុព្វលាភហានិភ័យរបស់អាឡឺម៉ង់ដូច្នេះតម្លៃ ៤០០ ពិន្ទុមានន័យថា ឌីផេរ៉ង់ស្យែល រវាងបុព្វលាភហានិភ័យរបស់អាឡឺម៉ង់និងអេស្បាញវាមានចំនួន ៤០០ ។ ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើវាចំណាយប្រទេសអាឡឺម៉ង់ ១,៣% ដើម្បីផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដោយខ្លួនឯងហើយអេស្ប៉ាញមានឌីផេរ៉ង់ស្យែល ៤០០ នោះថ្លៃដើមនៃការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាននៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញគឺ ៥,៣% ។ តម្លៃនេះទទួលបានដោយបន្ថែម ១៣០ + ៤០០ = ៥៣០ (៥,៣% ជាភាគរយ) ។

បុព្វលាភហានិភ័យបានក្លាយជាភាពល្បីល្បាញគួរឱ្យស្តាយនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញដែលជាលទ្ធផលនៃឯកសារ វិបត្តិដកហូតអធិបតេយ្យភាព ក្នុងឆ្នាំ ២០១១ ដែលបានបង្កើនតម្លៃដល់តួលេខខាងលើ ៥០០ ពិន្ទុ។ ក្នុងស្ថានភាពនេះប្រទេសមួយមិនអាចផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងទីផ្សារបានទេ ហានិភ័យនៃការលំនាំដើម វា​ធំ​ណាស់។