Prima de risco

Nesta páxina pode seguir o valor do Prima de risco española minuto a minuto. O valor da prima indica o risco que os mercados financeiros asignan á débeda dun país. Canto maior sexa ese valor, maior será custo de financiamento que o país debe pagar e, polo tanto, maior será o risco de quebra.

No caso de España, a prima de risco calcúlase en función da prima de risco alemá, polo que un valor de 400 puntos significa isto o diferencial Entre a prima de risco alemá e a española é de 400. Por exemplo, se custa a Alemaña un 1,3% financiarse e España ten un diferencial de 400, o custo do financiamento en España é do 5,3%. Este valor obtense engadindo 130 + 400 = 530 (5,3% en porcentaxe).

A prima de risco fíxose tristemente famosa en España como resultado da crise soberana deducir do ano 2011 que fixo subir o valor ata cifras superiores aos 500 puntos. Nesta situación, un país non pode financiarse nos mercados, polo que risco de incumprimento é enorme.