Claudi casals

من سالهاست که در بازارها سرمایه گذاری می کنم ، به همین دلیل یا به همین دلیل دنیای سرمایه گذاری از زمان دبیرستان به من علاقه مند شده است. تمام این جنبه هایی که من همیشه تحت تجربه ، مطالعه و به روزرسانی مداوم رویدادها پرورش داده ام. هیچ چیزی وجود ندارد که من بیش از صحبت کردن در مورد اقتصاد به آن علاقه مند باشم.

Claudi Casals از آوریل 130 تاکنون 2019 مقاله نوشته است