Claudi casals

من سالهاست که در بازارها سرمایه گذاری می کنم ، به همین دلیل یا به همین دلیل دنیای سرمایه گذاری از زمان دبیرستان به من علاقه مند شده است. تمام این جنبه هایی که من همیشه تحت تجربه ، مطالعه و به روزرسانی مداوم رویدادها پرورش داده ام. هیچ چیزی وجود ندارد که من بیش از صحبت کردن در مورد اقتصاد به آن علاقه مند باشم.