انکارنی آرکویا

اقتصاد چیزی است که از اولین لحظه ای که با تأمین هزینه های زندگی روبرو می شویم مورد توجه ما قرار می گیرد. با این حال ، بسیاری از این دانش را نمی آموزیم ، بنابراین دوست دارم به دیگران کمک کنم مفاهیم اقتصاد را درک کنند و نکاتی یا ایده هایی برای بهبود پس انداز یا دستیابی به آنها ارائه دهند.