inditex

Pa mor bell all Inditex fynd?

Inditex yw un o'r gwarantau mwyaf perthnasol ar farchnad stoc Sbaen ac mae ganddo duedd ar i fyny yn y tymor hir a'r tymor canolig

Israddio morgais

Israddio morgais

Gellir rhannu'r is-radd morgais ei hun yn ddau fath o is-ddyfarniad; surrogacy personol goddrychol a surrogacy go iawn gwrthrychol.

Morgeisi cyfradd sefydlog

Morgeisi cyfradd sefydlog

Os mai prynu tŷ yw eich cynllun a'ch bod yn gwybod y byddwch yn aros yno am amser hir, yna dylech ganolbwyntio ar ariannu'ch morgais gyda chyfradd sefydlog

Trethi cronfa fuddsoddi

Trethi cronfa fuddsoddi

Fel y gallwch weld, mae cronfeydd cydfuddiannol yn seiliedig ar egwyddorion sylfaenol ac yn darparu mynediad hawdd a phroffesiynol at amrywiaeth o fathau o asedau.

Sut i adfer y cynllun pensiwn

Sut i adfer y cynllun pensiwn

Dim ond pan fydd ei arian wrth gefn yn cael ei gyflawni y gellir adennill y cynllun pensiwn. Diweithdra yw un o'r digwyddiadau wrth gefn hyn

Buddsoddwch mewn aur

Buddsoddwch mewn aur

Os mai'r hyn sydd ei angen arnoch chi yw gwybod ychydig mwy am sut i fuddsoddi mewn aur, mae arbenigwyr yn y maes yn gwybod bod buddsoddi mewn aur yn bet diogel

i ofyn

Popeth y gallech chi ei ofyn am y bag

Mae gofyn yn y farchnad stoc yn allweddol i barhau i wella mewn gweithrediadau oherwydd bydd gennych lawer o amheuon a fydd yn cael eu newid trwy'ch atebion

ibex

Pa mor bell all yr Ibex 35 fynd eleni?

Un o'r cwestiynau mawr rydych chi wedi'u codi yw pa mor bell y gall yr ibex 35 fynd ers yn dibynnu ar hyn, fe allech chi ddefnyddio gwahanol strategaethau

Incwm ac ecwiti sefydlog

Dau o'r cysyniadau y byddwn yn dod o hyd iddynt amlaf yw incwm Incwm Sefydlog ac Incwm Amrywiol, rhaid inni fod yn glir ynghylch y cysyniadau canlynol

cynllun pensiwn

Cynlluniau pensiwn

Mae gan bobl sy'n cymryd rhan mewn cynlluniau pensiwn fudd-daliadau a manteision treth, ond ni ddylid colli arbedion tymor hir

Cronfeydd buddsoddi gwarantedig

Cronfeydd buddsoddi gwarantedig

Fel rheol mae'n rhaid i gronfeydd buddsoddi gwarantedig ymateb i broffil penodol nad oes gan lawer o bobl, ac ar hyn o bryd mae'n fwy cymhleth fyth

Y Blaendaliadau Banc Gorau

Y Blaendaliadau Banc Gorau

Blaendal facto: Mae'r math hwn o flaendal yn un o'r blaendaliadau banc mwyaf deniadol ar y farchnad ac y gallwch chi hefyd ei fwynhau ar dymor penodol.

Efelychwyr marchnad stoc

Heddiw, mae gan lawer o bobl ddiddordeb mewn buddsoddi yn y farchnad stoc, fodd bynnag mae llawer yn ofni popeth sy'n gysylltiedig â'r math hwn o fuddsoddiad

telathrebu

A yw'n bryd dewis telecos?

Heb os, Telecos fydd un o'ch prif amcanion i ddylunio'ch gyrfa fuddsoddi ar gyfer y flwyddyn newydd sydd wedi dechrau.

damweiniau yn y farchnad stoc

A all fod damwain yn y farchnad stoc?

Ni ellir diystyru unrhyw gwymp yn y marchnadoedd stoc, fel y mae rhai dadansoddwyr yn rhybuddio, ac y bydd yn rhaid cymryd cyfres o ragofalon ar eu cyfer

Masnachu Ar-lein

Ni fydd angen i ni fynd i swyddfeydd y sefydliad ariannol cyfryngol, bydd ychydig o gliciau yn ddigon i ddechrau masnachu ar-lein.

bag ar-lein

Manteision buddsoddi ar-lein

Mae gweithrediadau ar-lein yn caniatáu ichi gael llawer o fanteision wrth fasnachu ar y farchnad stoc a hyd yn oed arbed llawer o ewros mewn gweithrediadau

buddsoddi'r dyn tew

Sut i fuddsoddi'r Nadolig tew?

Os byddwch chi'n taro jacpot y loteri Nadolig, mae gennych chi lawer o ddewisiadau amgen i barhau i gynyddu eich arian i ymylon uchel iawn.

Bancio Buddsoddi

Yn gyffredinol, mae Banciau Buddsoddi yn yr Unol Daleithiau yn arbenigo mewn masnacheiddio a chyhoeddi gwarantau, megis cyfranddaliadau.

allweddi mewn bag

9 allwedd i wneud buddsoddiad da

Ydych chi eisiau gwybod yr allweddi mwyaf pendant i fuddsoddi yn y farchnad stoc? Rydyn ni'n rhoi rhai syniadau i chi am yr hyn sy'n rhaid i chi ei wneud

incwm sefydlog neu amrywiol

Incwm sefydlog neu amrywiol?

Rhaid i chi sefydlu beth yw eich blaenoriaethau, os yr incwm sefydlog neu amrywiol ydyw, a fydd yn pennu'r strategaethau buddsoddi

arallgyfeirio

Sut i arallgyfeirio'ch buddsoddiadau?

Os llwyddwch i arallgyfeirio'ch buddsoddiadau, byddwch wedi dod yn bell i'w gwarchod, ond a ydych chi'n gwybod beth sy'n rhaid i chi ei wneud yn yr achosion hyn?

morgais

Sut i ddewis morgais da?

Gall llogi morgais fod yn fwy manteisiol os caiff ei wneud o dan rai amodau, a ydych chi eisiau gwybod beth ydyn nhw?

pryd i fynd yn gyhoeddus

Lefelau mynediad i'r farchnad stoc

Mae'r lefelau mynediad yn y farchnad stoc yn bwysig iawn os ydych chi am wneud eich gweithrediadau'n broffidiol, ym mha rai allwch chi agor swyddi?

prynu mewn bag

Bod mewn enillion cyfalaf, gwerthu neu aros?

Os ydych chi am sicrhau enillion cyfalaf, rhaid i chi ddiffinio strategaeth yn y buddsoddiad rydych chi'n ei wneud. Ydych chi eisiau gwybod pa ffyrdd y mae'n rhaid i chi ei wneud?

bagiau egsotig

Y bagiau mwyaf egsotig yn y byd

Mae yna nifer o gyfnewidfeydd amgen y gallwch droi atynt pan fydd enillion wedi'u disbyddu mewn marchnadoedd stoc traddodiadol.

gweithrediadau intraday

Beth yw gweithrediadau intraday?

Ydych chi eisiau gwybod beth yw gweithrediadau intraday? Fe'u gwneir ar yr un diwrnod, a gallant ganiatáu ichi gael mwy o broffidioldeb.

Y rheolau sylfaenol wrth fuddsoddi

Gall y rheolau wrth fuddsoddi eich helpu chi lawer yn eich cenhadaeth i wneud eich cynilion yn broffidiol. Ond a ydych chi wir yn gwybod beth ydyn nhw a sut i'w ffurfioli?

Sut y dylech gael y wybodaeth i fuddsoddi'ch cynilion yn y farchnad stoc

Sut i gael gwybodaeth i fuddsoddi?

Bydd gwybodaeth yn un o'r allweddi i sianelu gweithrediadau'r farchnad stoc yn llwyddiannus. Ydych chi eisiau gwybod i ble mae'n rhaid i chi fynd?

tymor hir

Proffidioldeb tymor hir

Mae gan fuddsoddiad tymor hir nodweddion y dylech eu hystyried wrth agor swyddi yn y marchnadoedd stoc

Asedau Ecwiti

Pan fyddwn yn siarad am incwm sefydlog neu incwm amrywiol rydym yn cyfeirio at ddau ddosbarth o gysyniadau, os oes gennych ddiddordeb mewn buddsoddi, rhaid i chi wybod a meistroli

Sut ddylech chi ddefnyddio'r cardiau yr haf hwn?

Sut allwch chi elwa o'r cardiau ar wyliau?

Gall y cardiau fod yn ddefnyddiol iawn os ydych chi'n gwybod sut i'w rheoli ar eich gwyliau, gan allu cael llawer o ostyngiadau ar y gwasanaethau rydych chi'n eu defnyddio y dyddiau hyn.

Popeth y mae angen i chi ei wybod i ofyn am fenthyciad i ariannu meistr

Credydau i wneud meistr

Y credydau y mae banciau wedi'u galluogi i dalu'r treuliau sy'n gysylltiedig â chwblhau gradd meistr. Yn cynnig i fyfyrwyr pa fenthyciadau y gallwch eu hawlio.

brexit yn Lloegr

Canlyniadau Brexit

Gall Brexit effeithio'n ormodol ar gyflwr eich cyfrifon personol, a ydych chi am ragweld symudiadau'r marchnadoedd?

Mathau o forgeisiau

Wrth brynu tŷ, rhaid i ni wybod y gwahanol fathau o forgeisiau y mae'r farchnad yn eu cynnig inni a sut mae'n rhaid i ni ofyn amdanynt

y stociau mwyaf ceidwadol ar y farchnad stoc

Y gwerthoedd tawelaf i'w buddsoddi

O fewn y farchnad stoc, mae yna rai gwarantau sy'n fwy amddiffynnol nag eraill, ac sy'n amddiffyn arbedion, a ydych chi eisiau gwybod beth ydyn nhw?

banc poblogaidd: dyfyniadau

Beth am gyfranddaliadau Banco Popular?

Mae cynnydd cyfalaf y banc poblogaidd wedi cynhyrchu cwymp yn ei gyfranddaliadau, a ydych chi eisiau gwybod beth allwch chi ei wneud yn y senario gymhleth hon?